Informace zveřejňované podle zákona

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění, u nichž není dána působnost finančního arbitra podle zákona upravujícího působnost finančního arbitra. Naleznete zde informace v souladu s požadavkem § 20 písm. i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 • Kontakty
 • Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské komise - Kancelář ombudsmana je v seznamu zapsána jako subjekt řešení spotřebitelských sporů a je také notifikovaným subjektem pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů on-line v rámci Evropské platformy pro řešení sporů on-line Evropské komise - ODR (online dispute resolution).
 • Náš tým
 • Působnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.
 • Jednací řád a pravidla mimosoudního řešení sporů
 • Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se podává v českém jazyce a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu probíhá v českém jazyce.
 • Podání návrhu i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou bez poplatku. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů strany nesou samy (např. znalecké posudky, náklady na právní zástupce, cestovní náklady).
 • Informace o průměrné délce mimosoudního řešení spotřebitelského sporu: Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Podle okolností případu může být doba trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu kratší než 90 dnů. Informaci
  o průměrné době potřebné k vyřešení sporu naleznete v naší výroční zprávě (počínaje výroční zprávou za rok 2019).

 • Je-li mimosoudní řešení sporu ukončeno uzavřením písemné dohody stran, je tato dohoda právně závazná, ale nikoli přímo vykonatelná, a tedy vynutitelná ze strany soudních orgánů. Uzavřením nezaniká nárok stran obrátit se s občanskoprávní žalobou na věcně a místně příslušný soud.
 • Činnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je vykonávána v souladu s evropskou i národní legislativní úpravou a v relevantních případech také právními předpisy třetích zemí. Dále je naše činnost vykonávána v souladu se zásadami mimosoudního řešení sporů a interními předpisy. Jedná se především o:

Právní úprava ČR:

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění;
 • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění.

Právní úprava EU:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

 

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2023