Mimosoudní řešení sporu u ombudsmana probíhá na základě dobrovolného rozhodnutí obou stran, je bezplatné a časově ohraničené. Končí uzavřením dohody stran sporu. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nezaniká právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a obrátit se na věcně a místně příslušný soud. Zahájením mimosoudního řešení sporu a řádným pokračováním v něm se staví běh promlčecí lhůty.

Jste-li spotřebitelem (fyzickou osobou jednající mimo výkon své podnikatelské činnosti) v postavení pojistníka, pojištěného (v případě tzv. hromadných pojistných smluv) nebo zájemcem o pojištění, můžete podat návrh ohledně sporného práva z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s pojištěním, u nichž není dána působnost finančního arbitra.

Neobsahuje-li návrh všechny potřebné náležitosti, budete vyzváni k jeho doplnění, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu. Výzvou k doplnění návrhu se lhůta pro ukončení mimosoudního řešení sporu pozastavuje. Nedojde-li k odstranění vad návrhu v určené lhůtě, ombudsman návrh na zahájení řešení sporu odmítne. Vyrozumění o odmítnutí návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu odůvodní a doručí spotřebiteli a zároveň informuje i pojistitele.

Podání návrhu

Mimosoudní řešení sporu u ombudsmana je zahájeno podáním návrhu ze strany spotřebitele.

Návrh lze dále podat i elektronicky, prostřednictvím formuláře podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaného prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh podává. Návrh se podává v českém jazyce.

Detailní postup k jeho řádnému vyplnění naleznete v Průvodci podáním návrhu.

Návrh obsahuje:

 • identifikační údaje stran sporu:
 1. a) spotřebitel: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, příp. doručovací adresa; upřednostňuje-li spotřebitel elektronický způsob komunikace, pak uvede označení datové schránky nebo e-mail;
 2. b) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel: jméno, příjmení, název, sídlo, příp. doručovací adresa;
 • plné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (v čem spatřujete porušení svého práva);
 • označení, čeho se navrhovatel domáhá (jaké řešení si představujete);
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele poprvé;
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení ani mimosoudní řešení spotřebitelského sporu před jiným subjektem podle zákona o ochraně spotřebitele;
 • datum a podpis navrhovatele.

Přílohou návrhu musí být doklad o skutečnosti, že navrhovatel své právo nejprve písemně uplatnil u pojistitele, příp. pojišťovacího zprostředkovatele, a nepodařilo se spor vyřešit s druhou stranou přímo. K návrhu se přidávají písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Je-li spotřebitel zastoupen, je potřeba doložit i plnou moc zástupce.

K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen. Navrhovatel však nemusí být zastoupen advokátem. Poradenství nebo zastupování třetí osobou však můžete využít. Náklady na zastoupení či poradenství nese každý z účastníků sám bez náhrady.

Podání návrhu i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou bez poplatku. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů strany nesou samy (např. znalecké posudky, náklady na právní zástupce, cestovní náklady).

Mimosoudní řešení sporu probíhá písemnou formou. Řešení sporu probíhá v českém jazyce.

Z důvodu právní jistoty ve vztazích je možno návrh podat do jednoho roku ode dne, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele poprvé.

Kdy je řešení sporu zahájeno?

Mimosoudní řešení sporu je zahájeno dnem, kdy je návrh spotřebitele doručen Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. vyrozumí o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obě strany sporu a poučí je, že:

 • nemusí být zastoupeny právním zástupcem;
 • mohou využít nezávislé poradenství nebo zastupování nebo pomoc třetí osobou;
 • spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení v kterékoli jeho fázi;
 • mají právo vyjadřovat k věci svůj názor;
 • mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k projednávanému sporu a pořizovat si kopie nebo opisy;
 • o ukončení řízení a o skutečnostech, které k němu vedly, budou informovány v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat;
 • zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Průběh mimosoudního řešení sporu vychází ze vzájemné součinnosti a spolupráce stran. Pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel se k návrhu ve stanovené lhůtě vyjádří. O obsahu dohody a jejich důsledcích se můžete předem poradit s odborníky.

Poté ombudsman spor posoudí a sdělí stranám předběžný názor a návrh dohody nebo návrh na zpracování znaleckého posudku. Následně vyzve strany k vyjádření a zjistí jejich stanovisko k návrhu dohody. Mimosoudní řešení sporu končí (uzavřením dohody nebo bezvýsledně) zásadně do 90 dnů od jeho zahájení, přičemž u zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

V souladu se zásadou dobrovolnosti mimosoudního řešení sporu můžete svoji účast na řešení sporu kdykoliv ukončit, a to bez jakékoliv sankce. O tomto rozhodnutí nás však neprodleně informujte, aby se předešlo případným škodám.

Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nezaniká právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou. O obsahu uzavřené dohody a jejich důsledcích se můžete předem poradit s odborníkem podle svého uvážení.

Z jakých důvodů může dojít k odmítnutí návrhu?

Neobsahuje-li návrh výše uvedené nezbytné náležitosti a přílohy, je navrhovatel vyzván k doplnění. Aby mohlo být mimosoudní řešení sporu efektivní, je nezbytné, aby byl navrhovatel schopen doložit oprávněnost jím tvrzeného nároku. Uplyne-li lhůta k doplnění a navrhovatel nedodá potřebné náležitosti, je návrh ze strany ombudsmana odmítnut.

K odmítnutí návrhu může dojít dále i z těchto důvodů:

 • spor nenáleží do věcné působnosti Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.;
 • ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu či rozhodčí řízení nebo již bylo ve stejné věci zahájeno či ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu;
 • navrhovatel podal návrh po uplynutí stanovené lhůty;
 • návrh je zjevně bezdůvodný, tedy návrh je podaný opětovně nebo jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor druhé strany.

O odmítnutí návrhu a jeho důvodu jsou strany informovány do 15 dnů ode dne doručení návrhu Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., pokud se skutečnosti zakládající důvod pro odmítnutí nezjistily později. V takovém případě informuje Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. strany sporu o odmítnutí bez zbytečného odkladu.

Jakým způsobem může být řešení sporu ukončeno?

 • Uzavřením písemné dohody stran sporu. Tato dohoda má povahu smlouvy se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Dohodu nelze vynucovat prostřednictvím výkonu rozhodnutí (soudním výkonem rozhodnutí nebo exekuce prováděné soudním exekutorem). Pokud chcete, aby byla titulem pro výkon rozhodnutí a bylo možno ji vynucovat, musíte ji uzavřít ve formě notářského zápisu anebo požádat o její schválení jakožto soudního smíru soud.
 • Prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na mimosoudním řešení sporu, které bylo doručeno Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.
 • Smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jednoho z účastníků řízení bez právního zástupce.
 • Marným uplynutím lhůty stanovené pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • Odmítnutím návrhu spotřebitele.

Detailnější informace o jednotlivých krocích řešení sporů naleznete v Jednacím řádu.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies.
Přijmout
Odmítnout