Působnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je pověřena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. tedy není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění. Do působnosti Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. dále nepatří řešení:

 • sporů ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“),
 • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu nebo
 • nároků osob, které nejsou spotřebiteli.

Řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění je v působnosti finančního arbitra. V působnosti finančního arbitra je dále řešení spotřebitelských sporů v oblastech poskytování platebních služeb a vydávání a zpětné výměny elektronických peněz, úvěrů, kolektivního investování, směnárenské činnosti a stavebního spoření.

Ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb má spotřebitel možnost obrátit se na Český telekomunikační úřad a v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství na Energetický regulační úřad. Obecně je orgánem ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce.

Ombudsman může řešení sporu zahájit na základě řádně podaného návrhu ze strany spotřebitele za předpokladu, že:

 • předmětem návrhu je spor mezi navrhovatelem a pojistitelem o právo vyplývající z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s pojištěním, u nichž není dána působnost finančního arbitra, nebo spor mezi navrhovatelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z jednání při distribuci pojištění, u nichž není dána působnost finančního arbitra.
 • navrhovatel je spotřebitel v postavení pojistníka, pojištěného (v případě tzv. hromadných pojistných smluv) nebo zájemce o pojištění.
 • navrhovatel své právo nejprve písemně uplatnil u pojistitele, příp. pojišťovacího zprostředkovatele, a do 60 dnů neobdržel vyjádření a zároveň nebyl informován o prodloužení lhůty pro vyjádření nebo se navrhovatel domnívá, že dané vyjádření není správné.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. nemůže řešení sporu zahájit v případech, kdy:

 • spor nenáleží do její působnosti;
 • ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem;
 • ve věci samé již rozhodl finanční arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před finančním arbitrem;
 • o předmětném sporu bylo ve věci samé rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení;
 • v předmětném sporu byla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jiným subjektem nebo v téže věci probíhá řízení u jiného subjektu mimosoudního řešení sporů;
 • návrh je zjevně bezdůvodný nebo šikanózní;
 • návrh je v téže věci podán opětovně;
 • návrh je podán po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé u pojistitele, příp. pojišťovacího zprostředkovatele;
 • je právo promlčeno a druhá strana uplatní námitku promlčení.
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2023